Medicina rada

Spec Medicina rada
Dr Marija Đurić
Dr Nada Sudarević
Dr Mirko Veličić

 

Osnovna delatnost Službe medicine rada su preventivni pregledi zaposlenih. U dogovoru sa kompanijama, Služba medicine rada organizuje prethodne, periodične i vanredne (ciljane) preglede zaposlenih i predlaže preventivno-profilaktičke mere zaštite radnika na radnim mestima sa povećanim rizikom. Takodje predlaže mere za unapredjenje zdravlja, životne i radne sredine zaposlenih.

Medicina rada shvata se kao medicinska specijalnost koja se bavi izučavanjem i procenom uticaja uslova na radu i radnog procesa na zdravlje radnika, ocenom stanja zdravlja i radne sposobnosti radne populacije i primarnom, sekundarnom i tercijarnom prevencijom bolesti u radnoj populaciji.

– LEKARSKO UVERENJE ZA ZAPOSLENJE 2.250,00  dinara   
– LEKARSKO UVERENJE-RAD SA DECOM, SUD, HRANITELJ 4.250,00 dinara    
– LEKARSKO UVERENJE-ZA STUPANJE U BRAK MALOLETNIKA 4.250,00 dinara
– LEKARSKO UVERENJE- ZA UPIS NA VSŠ ILI FAKS 2.250,00 dinara
– PREPIS LEKARSKOG UVERENJA 1.000,00 dinara
– RAD NOĆU 4.000,00 dinara
– RAD NA VISINI I U DUBINI 4.000,00 dinara
– TEŽAK FIZIČKI RAD 4.500,00 dinara 
– RAD SA ORUŽJEM 4.000,00  dinara   
– RADNIK OBEZBEĐENJA 4.000,00  dinara   
– PSIHOLOŠKI ZAHTEVI I OPTEREĆENJA 3.500,00 dinara
– NEPOVOLJNI MIKROKLIMATSKI USLOVI 3.500,00 dinara     
– BUKA 4.000,00 dinara    
– VIBRACIJE 4.000,00 dinara    
– NEJONIZUJUĆE ZRAČENJE 3.500,00 dinara     
– ALIFATIČNI I ALICIKLIČNI UGLJOVODONICI 5.200,00 dinara     
– CIKLIČNI (AROMATIČNI) UGLJOVODONICI 5.200,00 dinara
– AMINO I NITRO JEDINJENJA 5.200,00 dinara  
– HALOGENI DERIVATI ALIFATIČNI I CIKLIČNI UGLJOVODONICI. 5.200,00 dinara    
– VINILHLORIDMONOMER 5.200,00 dinara     
– ALKOHOLI (ESTRI, ETRI, ALDEHIDI, KETONI) 4.500,00 dinara
– UGLJENDISULFID 4.500,00 dinara 
– PESTICIDI 5.500,00 dinara  
– VEŠTAČKE SMOLE I PLAST. MASE 5.200,00 dinara    
– GASOVI (CO, SUMPORVODONIK, prosti zagušljivci, cijan, fluar) 4.000,00 dinara    
– GASOVI, PARE (AEROSOLI SA IRITATIVNIM, bronhkonstriktivnim i alergijskim dejstvim) 4.500,00 dinara    
– PRAŠINA 4.000,00 dinara     
– KISELINE I BAZE 4.000,00 dinara
– VEŠTAČKA ĐUBRIVA 4.600,00 dinara   
– BIOLOŠKE ŠTETNOSTI + SPECIF. MARKERI 4.400,00 dinara +  spec.mark.    
– UNUTRAŠNJI TRANSPORT 4.000,00 dinara
– NEHIGIJENSKI USLOVI   (prisustvu vlage, neprijatnih mirisa i isparenja) 4.500,00 dinara
– UPRAVLJANJE ZAHTEVNIM SIST. 4.500,00 dinara
– CILJANI OFTALMOLOŠKI  OREGLED   600,00 dinara    
– PROŠIRENI CILJANI OFTALMOLOŠKI 1.000,00 dinara
– PROFESIONALNI VOZAČI 4.000,00 dinara    
– RADNO MESTO SA POVEĆANIM, RIZIKOM 4,000,00 dinara 
– VOZAČ AMATER POLAGANJE- PRODUŽENJE 2.000,00 dinara   
– OCENA AKTA PROCENE RIZIKA 4.000,00 dinara
– OCENA RIZIKA PO RADNOM MESTU 500,00  dinara

Podelite prijateljimaShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone